Tuần 6

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 6
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 21 April 2024, 9:54 AM

1. Đọc: Cái trống trường em

 


 2. Nói và nghe: Ngôi trường của em

 


 3. Đọc: Danh sách học sinh

 


 4. Viết: Cái trống trường em. Phân biệt g/gh, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

 


 


5. Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

 


 6. Luyện viết: Lập danh sách học sinh (tổ)