Tuần 8

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 8
Printed by: Guest user
Date: Monday, 15 April 2024, 12:51 PM

1. Đọc: Cuốn sách của em

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ

 


 3. Đọc: Khi trang sách mở ra

 


 4. Viết: Khi trang sách mở ra. Viết hoa tên người. Phân biệt: l/n, ăn/ăng, ân/âng

 


 


5. Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập