Tuần 8

4. Viết: Khi trang sách mở ra. Viết hoa tên người. Phân biệt: l/n, ăn/ăng, ân/âng