Tuần 10

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 10
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 25 July 2024, 8:33 PM

1. Đọc: Gọi bạn

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Gọi bạn

 


 3. Đọc: Tớ nhớ cậu

 


 4. Viết: Tớ nhớ cậu. Phân biệt: c/k, iêu/ươu, en/eng

 


 


5. Luyện tập: MRVT về tình cảm bạn bè; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn