Tuần 10

6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn