Tuần 11

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 11
Printed by: Guest user
Date: Monday, 15 April 2024, 12:00 PM

1. Đọc: Chữ A và những người bạn

 


 2. Nói và nghe: Niềm vui của em

 


 3. Đọc: Nhím nâu kết bạn

 


 4. Viết: Nhím nâu kết bạn. Phân biệt: g/gh, iu/ưu, iên/iêng

 


 


5. Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động; Câu nêu hoạt động

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi