Tuần 11

5. Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động; Câu nêu hoạt động