Tuần 12

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 12
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 24 April 2024, 3:25 AM

1. Đọc: Thả diều

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Chúng mình là bạn

 


 3. Đọc: Tớ là Lê-gô

 


 4. Viết: Đồ chơi yêu thích. Phân biệt: ng/ngh, ch/tr, uôn/uông

 


 


5. Luyện tập: Từ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn giới thiệt một đồ chơi