Tuần 12

6. Luyện viết: Viết đoạn văn giới thiệt một đồ chơi