Tuần 14

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 14
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 1 October 2023, 11:25 PM

1. Đọc: Sự tích hoa tỉ muội

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Hai anh em

 


 3. Đọc: Em mang về yêu thương

 


 4. Viết: Em mang về yêu thương. Phân biệt: iên/yên/uyên, r/drgi, ai/ay

 


 


5. Luyện tập: MRVT về gia đình, từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về một việc người thân đã làm cho em