Tuần 15

4. Viết: Trò chơi của bố. Viết hoa tên riêng địa lý. Phân biệt: l/n, ao/au