Tuần 15

2. Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa