Tuần 16

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 16
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 25 July 2024, 9:09 PM

1. Đọc: Cánh cửa nhớ bà

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Bà cháu

 


 3. Đọc: Thương ông

 


 4. Viết: Thương Ông. Phân biệt ch/tr, ac/at

 


 


5. Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về việc đã làm cùng người thân