Tuần 17

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 17
Printed by: Guest user
Date: Friday, 1 March 2024, 2:19 PM

1. Đọc: Ánh sáng của yêu thương

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Ánh sáng của yêu thương

 


 3. Đọc: Chơi chong chóng

 


 4. Viết: Nghe - viết: Chơi chong chóng. Phân biệt: iu/ưu; ăt/âc, ât/âc

 


 


5. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Dấu phẩy

 


 6. Luyện viết: Viết tin nhắn