Tuần 17

4. Viết: Nghe - viết: Chơi chong chóng. Phân biệt: iu/ưu; ăt/âc, ât/âc