Tuần 19

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 19
Printed by: Guest user
Date: Friday, 1 March 2024, 3:09 PM

1. Đọc: Chuyện bốn mùa

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa

 


 3. Đọc: Mùa nước nổi

 


 4. Viết: Mùa nước nổi. Phân biệt: c/k, ch/tr, ac/at

 


 


5. Luyện tập: MRVT về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn tả một đồ vật