Tuần 19

6. Luyện viết: Viết đoạn văn tả một đồ vật