Tuần 20

4. Viết: Tết đến rồi. Phân biệt: g/gh, s/x, uc/ut