Tuần 21

6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về chăm sóc cây cối