Tuần 22

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 22
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 22 June 2024, 4:35 PM

1. Đọc: Hạt thóc

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây khoai lang

 


 3. Đọc: Lũy tre

 


 4. Viết: Lũy tre. Phân biệt: uynh/uych, l/n, iêt/iêc

 


 


5. Luyện tập: MRVT về thiên nhiên; Câu nêu đặc điểm

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia