Tuần 22

2. Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây khoai lang