Tuần 22

5. Luyện tập: MRVT về thiên nhiên; Câu nêu đặc điểm