Tuần 22

6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia