Tuần 23

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 23
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 21 April 2024, 9:55 AM

1. Đọc: Vè chim

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn họa mi

 


 3. Đọc: Khủng Long

 


 4. Viết: Khủng Long. Phân biệt: uya/uyu, iêu/ươu, uôt/uôc

 


 


5. Luyện tập: MRVT về muôn thú; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật