Tuần 24

2. Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây thì là