Tuần 28

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 28
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 22 June 2024, 5:25 PM

1. Đọc: Những cách chào độc đáo

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Lớp học viết thư

 


 3. Đọc: Thư viện biết đi

 


 4. Viết: Thư viện biết đi. Phân biệt: d/gi, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã

 


 


5. Luyện tập: Luyện tập sử dụng dấu câu: dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập