Tuần 28

4. Viết: Thư viện biết đi. Phân biệt: d/gi, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã