Tuần 28

2. Nói và nghe: Kể chuyện Lớp học viết thư