Tuần 30

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 30
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 24 April 2024, 3:36 AM

1. Đọc: Mai An Tiêm

 


 2. Nói và nghe: Mai An Tiêm

 


 3. Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo

 


 4. Viết: Thư gửi bố ngoài đảo

 


 


5. Luyện tập: MRVT về nghề nghiệp

 


 6. Luyện viết đoạn: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân