Tuần 31

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 31
Printed by: Guest user
Date: Monday, 15 April 2024, 1:32 PM

1. Đọc: Bóp nát quả cam

 


 2. Nói và nghe: Bóp nát quả cam

 


 3. Đọc: Chiếc rễ đa tròn

 


 4. Viết: Chiếc rễ đa tròn

 


 


5. Luyện tập: MRVT về Bác Hồ và nhân dân

 


 6. Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể một sự việc