Tuần 33

5. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển. Dấu chấm, dấu phẩy