Tuần 34

6. Luyện viết đoạn: Kể về công việc của một người