Tuần 4. Măng mọc thẳng

1. TĐ: Một người chính trực