Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

4. Kể chuyện: Đã nghe, đã đọc