Tuần 11. Có chí thì nên

3. Kể chuyện: Bàn chân kỳ diệu