Tuần 16. Tiếng sáo diều

3. LT&C: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi