Tuần 16. Tiếng sáo diều

4. Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (có liên quan đến đồ chơi của em hoặc của các bạn)