Tuần 17. Tiếng sáo diều

6. TLV: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật