Tuần 21. Người ta là hoa đất

1. Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa