Tuần 25. Những người quả cảm

2. Chính tả: Khuất phục tên cướp biển