Tuần 27. Những người quả cảm

2. Chính tả: Bài thơ về tiểu đội xe không kính