Tuần 30. Khám phá thế giới

3. LT&C: Mở rộng vốn từ: Du lịch - thám hiểm