Tuần 31. Khám phá thế giới

6. LT&C: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu