Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

3. LT&C: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu