Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

7. LT&C: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu