Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

6. LT&C: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu