Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

6. LT&C: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu