Tuần 34. Tình yêu cuộc sống

3. Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia