Tuần 34. Tình yêu cuộc sống

4. Tập đọc: Ăn "mầm đá"