PHẦN 2: ĐỊA LÝ

4. Bài 3: Hoạt động sản xuất ở Hoàng Liên Sơn